Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

10 Gouden tips van Embuild

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

1. Tref de nodige voorbereidingen voor je project 

Vooraleer je een contract afsluit met een aannemer is het belangrijk je grondig te informeren, je project zo goed mogelijk te omschrijven zodat het overeenstemt met je wensen en je te laten begeleiden bij de realisatie ervan. Als voor je project een omgevingsvergunning vereist is, dan zal een architect je zeker helpen. Ook in de andere gevallen kan een architect je bijstaan bij welke voorzieningen moeten worden getroffen, over welk budget je moet beschikken en of je hiervoor onder meer een beroep moet of kan doen op een lening en/of premies, enz.

Neem vervolgens de nodige tijd om een aannemer te zoeken en beslis niet te overhaast. Bezoek zijn website, bekijk recent uitgevoerde werken of vraag aan bestaande klanten of ze tevreden zijn. Mond-tot-mondreclame werkt vaak ook zeer goed. De leden van Embuild vind je deze website. Als je met een architect werkt, dan zal hij je ook zeker kunnen adviseren bij het zoeken naar de juiste en betrouwbare aannemer.

 

2. Controleer de aannemer met wie je wil samenwerken

Je kan een aantal dingen zelf controleren. Ga na of je aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via de portaalwebsite www.checkinhoudingsplicht.be. Bij de aannemers op Build Your Home gebeurt deze controle automatisch. Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doe je via de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd.

Weet dat Embuild diverse attesten heeft ontwikkeld die het vakmanschap en de ernst als aannemer bevestigen, zoals onder meer een attest van lidmaatschap (met inbegrip van de beroepsfederatie), een erkenningsattest en een attest met de activiteiten en beroepsbekwaamheden. Vraag je aannemer naar deze attesten: het zal het vertrouwen vergroten en een goede samenwerking stimuleren.

 

3.  Schenk voldoende aandacht aan de inhoud van de offerte en de algemene voorwaarden 

Een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte kan je al heel wat kopzorgen besparen, omdat zo duidelijk is wat je van de aannemer mag verwachten. Lees ook aandachtig de algemene voorwaarden die bij de offerte worden toegevoegd. Aarzel niet om uitleg te vragen aan de aannemer.

Houd er rekening mee dat vanaf het moment dat de offerte en dus het contract ondertekend is, dit bindend is en beide partijen zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Zowel de aannemer als jij als opdrachtgever moeten dan alles in het werk stellen om aan de voorwaarden van het contract te voldoen. Wijzigingen kunnen nog wel plaatsvinden mits akkoord van partijen maar wees er bewust van dat er een impact kan zijn op de prijs en de planning. Vandaar het belang van een grondige en realistische offerte in functie van de aard van de werken.

 

4. Vraag meer dan één offerte en kies voor de juiste prijs-kwaliteit 

Het is aangewezen om meer dan één offerte te vragen. In principe is de aannemer niet verplicht om een offerte op te maken, maar elke partij heeft er belang bij omdat goede afspraken ook goede vrienden maken. De opmaak van de offerte hoeft evenmin gratis te zijn, bijvoorbeeld omdat er al belangrijk studiewerk in de offerte wordt gestoken. Weet dan dat de aannemer vooraleer zijn offerte op te stellen je duidelijk moet informeren over het feit dat je daarvoor zal moeten betalen.

Meerdere offertes laten je als consument toe te vergelijken en weloverwogen te kunnen kiezen voor de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen. Een scherpe prijs zegt in ieder geval niet alles.

Houd rekening met eventuele niet voorziene meerwerken en/of wijzigingen waaraan eveneens een prijskaartje hangt. Neem zeker ook andere criteria in beschouwing zoals de kwaliteit van de materialen die gebruikt worden, de uitvoeringstermijn, de oplevering van de werken, de algemene voorwaarden, enz. Vraag tenslotte een aantal referenties van gelijkaardige werken op en kies voor een aannemer die voldoende aandacht besteedt aan veilig werken. Kwaliteitslabels zoals de ondertekening van het Charter van de Woningbouwers kunnen zeker ook meespelen in je eindkeuze.

Voor meer info zie pagina Wat (ver)bouwers moeten weten

 

5. Laat je goed verzekeren 

Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn en om dienstverleners te kiezen die ook goed verzekerd zijn. Contacteer je aanemer of doe een beroep op je verzekeraar of verzekeringsmakelaar om te bespreken welke verzekeringen aangewezen zijn voor je project, zoals de Alle Bouwplaatsrisico’s - verzekering.

Het is ook zo dat de aannemer in sommige gevallen verplicht is zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Deze verzekering is alleen van toepassing op de verwezenlijking van de gesloten ruwbouw van een woning en dekt de risico’s die onder de 10-jarige aansprakelijkheid voor de gesloten ruwbouw vallen, namelijk de risico’s verbonden aan de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de woning wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

Voor meer info zie pagina Verzekeringen

 

6. Accepteer geen buitensporige voorschotten 

Voorschotten zijn zeer gebruikelijk bij bouwprojecten. Een aannemer mag ze vragen. Vaak moet een aannemer immers ook op voorhand materiaal aankopen, dus het voorschot dient doorgaans om de prefinancieringskost te dekken. Een voorschot van 20 à 30% is dus zeker normaal (met uitzondering van de Wet-Breyne waar om een maximumvoorschot van 5% mag worden verzocht).  

Hogere voorschotten dan 20 of 30% kunnen in bepaalde gevallen ook gerechtvaardigd zijn. In voorkomend geval is het belangrijk dat de consument om uitleg vraagt. Een voorschot dient er immers toe om een prefinancieringskost te dekken, zoals de kosten die aan de leverancier moeten worden betaald of eigen kosten die worden gemaakt omdat het om maatwerk gaat. Bij grotere werkzaamheden van een bepaalde duur betaal je het best naargelang de werken vorderen.

Een contractuele clausule waarbij voorschotten worden gevraagd die neerkomen op 100% vooraleer er tot uitvoering van de werken wordt overgegaan, kan op basis van het Wetboek Economisch Recht als een onrechtmatig beding worden beschouwd. Dit gaat immers om een duidelijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten van partijen. Aanvaard dergelijke clausule dus niet als consument.

 

7. Rekening houden met regels bij cashbetalingen 

Tracht zoveel mogelijk betaling in cash te vermijden, maar doe je het toch, eis dan een bewijs van betaling.

Let op voor cashbetaling van grote bedragen. De hoeveelheid contant geld is hoe dan ook begrensd door de wetgeving. Is de prijs van de uit te voeren werken gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mag maximum 3.000 euro cash betaald worden aan de aannemer, met uitzondering van de aankoop van een onroerend goed, waarbij helemaal niets contant betaald mag worden. Indien je deze regelgeving niet naleeft, riskeer je fikse boetes.

 

8. Bevraag je over de BTW-tarieven; vraag een factuur en let op voor factuurfraude  

Als je werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. Voor sommige premies of belastingverminderingen is een factuur trouwens noodzakelijk. Bovendien geeft een factuur een goed overzicht van de verrichte werken, hetgeen nuttig kan zijn bij het zoeken naar een oplossing bij eventuele conflicten.

Consumenten zijn ook regelmatig het slachtoffer van factuurfraude. Die bestaat uit het laten veranderen van het rekeningnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd of van de leverancier. De oplichters nemen de identiteit aan van de aannemer of leverancier in kwestie en verzoeken om de betaling van een factuur. Tracht betaling op de rekening van oplichters te vermijden door steeds te controleren of het rekeningnummer waarop je betaalt wel overeenstemt met het rekeningnummer van je aannemer zoals vermeld in het contract of de aanvaarde offerte.

 

9. Informeer je over de Wet-Breyne 

Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of je onder de Wet Breyne valt. Deze wet biedt een bijzondere bescherming aan de opdrachtgever op verschillende aspecten, zoals de uitvoeringstermijn, de totaalprijs, de garanties en de betalingsmodaliteiten.

Embuild biedt voor haar leden een modelovereenkomst aan die conform is met de Wet Breyne en de belangen van alle partijen op een evenwichtige wijze weerspiegelt. Vraag aan je aannemer om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Voor meer info zie pagina Woningbouwwet of Wet-Breyne

 

10. Overleg en communiceer in geval van conflict 

Een rechtszaak wilt iedereen liever vermijden. Communiceer en overleg daarom in geval van conflict zodat een minnelijke oplossing kan worden gevonden waarin beide partijen zich kunnen terugvinden. Een aannemer kan immers een eventuele fout zelf nog rechtzetten, wat in de praktijk ook vaak gebeurt. Voor onafhankelijk technisch advies kan je terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw of je kan je aannemer suggereren om Buildwise (vroeger het WTCB, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) te contacteren.

Voor meer info zie pagina Verzoeningscommissie en bouwgeschillen. 

Download onze 10 gouden tips

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest