Sluiten

Bouwen van A tot Z

Technische goedkeuring

BENOR

Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische  voorschriften (PTV)’.

Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de gebruiker,  zonder  onderscheid of het gaat om een publieke dan wel een privépersoon. De vermelde prestaties voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de klanten ervan.

Het merk BENOR wordt beheerd door een onafhankelijke vzw, de vereniging voor het beheer van het merk BENOR. Deze bestaat uit alle stakeholders betrokken bij de producten en de diensten die onder het merk vallen, of het nu gaat om publieke of privégebruikers, fabrikanten of dienstverleners. Ze omvat ook de sectorale instellingen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het certificatieproces van het merk.

De BENOR-licentie is steeds gebaseerd op een certificatie van producten of diensten. Dat betekent het volgende :

 • De fabrikant van het product of de dienstverlener waarborgt de continuïteit van de overeenstemming van zijn product of dienst op basis van een industriële of sectorale zelfcontrole.
 • De certificatie-instelling bevestigt op basis van een periodieke externe controle dat er voldoende garanties zijn om het vertrouwen in de fabrikant of in de dienstverlener te bestendigen: deze is geschikt om de conformiteit van zijn product te waarborgen en levert daar het bewijs van door een BENOR-certificaat voor conformiteit van het product of de dienst af te leveren.

De periodieke externe controle heeft tot doel om de betrouwbaarheid van de zelfcontrole na te gaan en om stalen af te nemen teneinde proefcontroles uit te voeren.

De inhoud en de organisatie van de industriële of sectorale zelfcontrole van de fabrikant of van de dienstverlener, alsook die van de externe controle en van de tests staan beschreven in BENOR-reglementen.

BENOR certificeert de conformiteit van de beoogde producten en diensten met de noodzakelijke eisen om de vereiste kwaliteitsniveaus te bereiken, zoals bepaald door alle bij het productie-, bouw- of dienstenproces betrokken partijen. 

Lees meer op www.benor.be.

ATG

Een ander bewijs voor technische goedkeuring is ATG. Het ATG-merk houdt in dat het bouwproduct of bouwsysteem gunstig beoordeeld werd door een door de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator. Daarnaast levert de BUtgb ook Europese Technische Beoordelingen (ETA of European Technical Assessments) af, d.w.z. documenten die productprestaties omvatten en die de basis vormen voor CE-markering door de fabrikanten.

Meer info op www.buildwise.be of bij de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw op www.butgb.be.

Verzekeringen

Inkomensverliesverzekering

Als u een bestaande woning koopt of een nieuwe woning bouwt of laat bouwen in Wallonië, kan u bij een hypothecaire lening een gratis inkomensverliesverzekering sluiten. Deze verzekering betaalt een tegemoetkoming uit bij inkomensverlies gedurende maximaal drie jaar, op voorwaarde dat dit inkomensverlies optreedt in de eerste acht jaar van de lening. Er zijn bovendien toekenningsvoorwaarden die verband houden met de eigendom en de beroepssituatie van de kredietnemer.

Meer informatie over inkomensverliesverzekering kunt u vinden hier
 • In Brussel bestaat zo’n verzekering op dit moment niet.
 • In Vlaanderen is een gelijkaardige verzekering, die een periode van tien jaar dekt, ook beschikbaar voor wie een hypothecaire lening aangaat. Wie onvrijwillig zijn baan verliest of arbeidsongeschikt wordt, heeft, dankzij deze verzekering, recht op financiële hulp gedurende drie jaar (maximaal € 600 per maand).

 

Schuldsaldoverzekering  

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die wordt afgesloten op het moment dat een hypothecair krediet wordt aangegaan. Ze garandeert de terugbetaling van het nog openstaande bedrag van uw lening, wanneer u overlijdt vóór de vervaldag van het contract.

Contacteer uw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be.

 

Brandverzekering Multirisk Woning

Een brandverzekering is doorgaans meer dan alleen een verzekering tegen brand. Er kan schade aan de woning en de inboedel ontstaan door brand, blikseminslag, een elektriciteitsprobleem, een natuurramp, storm, hagel, water, glasbreuk, inbraak, vandalisme, enzovoort. Opteer voor een verzekering die voorziet in billijke vergoedingen en gratis bijstand dag en nacht bij een schadegeval. Denk ook aan de mogelijkheid om een waarborg diefstal en rechtsbijstand af te sluiten.

Contacteer uw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be

 

Verzekering voor aannemers en andere dienstverleners

 • Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners:

Met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners is de wet van 31 mei 2017 van toepassing. Deze wet voorziet in een verzekeringsplicht die de risico's dekt die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid voor de ruwbouw, met name de risico's in verband met de soliditeit en de stabiliteit van de woning, alsmede de waterdichtheid, wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengt.​

Klik hier om meer info te krijgen over andere verzekeringen. 

 

 

(Keurings)Attesten en certificaten

Bij bouwen, renoveren of verkopen zijn bepaalde attesten of certificaten verplicht die worden verleend door erkende instanties. Sommige documenten kunnen worden gevraagd door de distributienetbeheerder voordat hij uw water-, stookolie- of gasinstallatie zal aansluiten. Soms vraagt uw verzekeraar die documenten. Bij verkoop zal de notaris deze certificaten en attesten opvragen en de kopers hierover informeren.

Sommige netbeheerders of overheden geven premies voor bepaalde verbouwingswerken maar eisen wel deze (keurings)attesten en -certificaten. 

Het spreekt voor zich dat de aannemer u kan begeleiden bij de vakkundige uitvoering van de installaties zodat u zonder problemen deze wettelijk verplichte (keurings)attesten en -certificaten afgeleverd krijgt. 

Bodemattest

Een bodemattest is verplicht in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië dienen bij de overdracht van een bouwgrond alleen studies, en zelfs een voorafgaande sanering, te worden uitgevoerd door de verkoper als op die grond een activiteit heeft plaatsgevonden die mogelijk vervuiling heeft veroorzaakt. De inhoud van het bodemattest moet ook opgenomen worden in de verkoopovereenkomsten en zal door de notaris in de akte worden vermeld. Zo wordt de koper beschermd.

Een bodemattest is geen bodem- of grondonderzoek. Het bodemattest zegt dus niets over de draagkracht van de grond. 

Meer informatie over het bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op www.leefmilieubrussel.be of www.ibgebim.be.
Voor Vlaanderen: www.ovam.be.
Voor Wallonië: http://dps.environnement.wallonie.be.

Energieprestatiecertificaat - EPC-certificaat 

De EPB-reglementering, waarbij EPB staat voor de energieprestatie van gebouwen, legt eisen op inzake thermische isolatie, energieprestatie, netto-energiebehoefte, binnenklimaat, hernieuwbare energie en/of installaties.

Het Energieprestatiecertificaat is een wettelijk verplicht document dat bij verhuur/verkoop van een woning, gebouw of appartement dient voorgelegd te worden aan de koper/huurder. Het Energieprestatiecertificaat informeert de koper/huurder over de energiezuinigheid van het gebouw. Het EPC-certificaat vermeldt de energiescore (letter van A tot G) en geeft een richtwaarde aan van het gebruik van energie in functie van de woonoppervlakte (in Kwh/m² per jaar).

Daarnaast informeert het EPC-certificaat over energiebesparende maatregelen die nodig zijn om tot een betere energiescore te komen. Het Energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig..

Het EPC-certificaat is NIET hetzelfde als een energie-audit of een EPB-verslag.

Attest elektrische installatie

De keuring moet gebeuren door een erkende controleorganisatie die het keuringsattest aflevert dat verplicht is bij de verkoop van een bestaande woning, bij verbouwingswerken (uitbreiding en verzwaring van de installatie) en bij nieuwbouwprojecten (vereist voor aansluiting op het elektriciteitsnet). Het keuringsbewijs is 25 jaar geldig.

Bij een negatief keuringsattest kan de verkoop wel doorgaan, maar dan moet de elektrische installatie binnen de 18 maanden na het verlijden van de verkoopakte verplicht aangepast worden.

Laat de werken dus altijd uitvoeren door een vakbekwame aannemer die lid is van Embuild. 

Een lijst van de erkende controleorganisaties die het keuringsattest voor elektrische installaties mogen afleveren vindt u op www.economie.fgov.be.

Attest gasinstallaties

De gasinstallaties moeten verplicht regelmatig gekeurd worden. Het keuringsattest wordt uitgereikt door een erkende controleorganisatie. Zoals voor de elektrische installaties wordt er geen gasmeter geopend als dit keuringsattest niet kan worden voorgelegd. CO-vergiftiging door gebrekkig onderhoud of gebrekkige controle komt helaas nog steeds voor en leidt tot dodelijke ongevallen die voorkomen kunnen worden. 

Meer over attesten, controle en keuring van gasinstallaties op www.gas-keuring.be en www.economie.fgov.be voor alle erkende controleorganisaties, zie ook www.lne.be. 

Attest stookolietanks

Voor de plaatsing en verwijdering van stookolietanks is er een verplicht attest vereist dat enkel door een erkende keuringsorganisatie wordt afgegeven. Deze attesten zijn 10 jaar geldig na controle. De installaties moeten nadien regelmatig gecontroleerd en gekeurd worden. De specifieke controle- en keuringseisen kunnen verschillen in Vlaanderen, Brussel of Wallonië afhankelijk van zowel bovengrondse als ondergrondse stookolietanks, hun leeftijd of soort (enkel- of dubbelwandig, in plastic of metaal).

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.leefmilieubrussel.be, www.energiesparen.be, en voor extra premies en de saneringspremie voor stookolietanks kunt u terecht bij www.informazout.be.

Attest waterinstallaties

De aansluiting op het waterdistributienet en het openstellen van de watermeter vereist het voorleggen van een keuringsattest dat wordt afgeleverd na controle en keuring van de waterinstallatie.

Attest installatie zonnepanelen

Ook voor de aansluiting van de installaties van zonnepanelen is er een controle en gelijkvormigheidsonderzoek nodig dat wordt uitgevoerd door een erkende controleorganisatie. Dit attest moet bij de netbeheerder en bij de gewestelijke officiële instanties aangevraagd worden: VREG (Vlaanderen), BruGEL (Brussel) en CWaPE (Wallonië). 

Via de zoekfunctie op deze website kan u makkelijk vakbekwame installateurs van zonnepanelen vinden. Zie ook www.vreg.be, www.energiesparen.be, www.brugel.be, www.leefmillieubrussel.be, www.cwape.be.

Hemelwaterput

Elke constructie of verharding groter dan 40 m² moet aan de verordening voldoen in Vlaanderen. Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m² moeten over een hemelwaterput van minimum 5 000 liter beschikken. In de verordening van 2004 bedroeg de minimale inhoud slechts 3 000 liter. Maar bij uitbreiding en verbouwing is geen nieuwe put vereist. De meeste constructies moeten ook over een infiltratievoorziening beschikken. Maar voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie of buffering verplicht. Bij verkavelingen die gepaard gaan met de aanleg van nieuwe wegen legt de verordening collectieve infiltratie- of buffervoorzieningen op.

Verzoeningscommissie en bouwgeschillen

Deze Commissie werd in 2001 opgericht door Test-Aankoop, Embuild, voorheen de Confederatie Bouw en andere bouwpartners. Zij tracht technische bouwgeschillen op te lossen die zich voordoen tussen consumenten, architecten en/of aannemers waardoor nodeloos lange rechtszaken worden vermeden. De procedure moet immers binnen de termijn van 3 maanden afgerond zijn en die termijn kan maar één keer verlengd worden. Aangezien ze onder meer voldoet aan de essentiële wettelijke eisen van onpartijdigheid en pariteit werd de Verzoeningscommissie erkend als enige ‘gekwalificeerde entiteit’ in de bouw en zij heeft de steun van de FOD Justitie.

Om de Commissie te kunnen inschakelen, moeten de partijen die een geschil hebben, dus in elk geval de bouwheer en de architect en/of een of meer aannemers, akkoord gaan om het geschil voor te leggen aan de Commissie in plaats van aan de rechtbanken. Daarom is een standaard beding dat bevoegdheid verleent aan de Commissie beschikbaar op de site www.bouwverzoening.be. Het ondertekenen van de aannemings- en/of architectuurovereenkomst geldt als akkoord gaan met het standaard bevoegdheidsbeding als dit is opgenomen in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Is dit niet gebeurd, dan kan dit beding uiteraard ook worden ondertekend door de partijen die een geschil hebben na het ontstaan van het geschil. Naast het voordeel van de betaling van een bescheiden basisprijs (€ 332,75 per partij) blijven de partijen meester over de kosten van eventuele bijkomende onderzoeksdaden. Daarbij is het zo dat de tarieven die beschikbaar zijn op de site en die door de commissie zijn vastgesteld nageleefd moeten worden door de deskundigen-verzoeners die zij aanstelt.

Op de site van de Commissie staan niet enkel het standaard bevoegdheidsbeding en de tarieven maar ook alle informatie over de procedure. Surf naar www.bouwverzoening.be.

Wat (ver)bouwers moeten weten

De bouwheer sluit een aannemingsovereenkomst af met een aannemer/aannemingsbedrijf. Deze aannemingsovereenkomst is zéér belangrijk. Ze bepaalt, onder andere, welke werken moeten worden uitgevoerd, tegen welke prijs en binnen welke uitvoeringstermijnen. Bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst moet u letten op verschillende punten: 

Prijs

Een aannemingsovereenkomst kan gesloten worden tegen een absoluut vaste aannemingssom (absoluut forfait), of tegen een relatief vaste aannemingssom (relatief forfait) of volgens een prijslijst (bestek) of werken uitgevoerd tegen prijzen in regie.

In geval van een absoluut forfait wordt de vaste totaalprijs vooraf vastgesteld voor een welomschreven werk. Deze prijs zal enkel gewijzigd kunnen worden met uw toestemming en die van de aannemer.

Bij een relatief forfait zal de basisprijs verminderd of vermeerderd worden naargelang de wijzigingen die u eventueel aan de werken aanbrengt. Kiest u voor een opdracht volgens prijslijst of bestek, dan is de eindprijs niet vooraf bekend want de hoeveelheden zijn niet precies bepaald. De totaalprijs zal worden berekend na uitvoering en opmeting van de werken, door de eenheidsprijzen toe te passen op de werkelijk gebruikte hoeveelheden. De aannemingsovereenkomst in regie is de opdracht waarbij de prijs vastgelegd wordt bij het voltooien van de werken, afhankelijk van de gepresteerde tijd en de geplaatste materialen. De eenheidsprijs en het uurloon zijn vooraf bekend.

In de praktijk komen er veel gemengde aannemingsovereenkomsten voor met een deel tegen vaste aannemingssom en een deel volgens prijslijst.

Uitvoeringstermijn

In de aannemingsovereenkomst wordt doorgaans een uitvoeringstermijn afgesproken. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in kalender- of in werkdagen. Wordt de termijn uitgedrukt in kalenderdagen, dan wordt rekening gehouden met alle dagen. 

Als de termijn in werkdagen wordt vastgesteld, wordt overeenkomstig artikel 1.7 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2023, rekening gehouden met alle dagen met uitzondering van de wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen. Niets belet partijen echter om in hun overeenkomst een andere definitie van werkdagen in te lassen en bijvoorbeeld te voorzien dat naast de wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen ook de dagen waarop wegens ongunstige weersomstandigheden niet gewerkt kon worden evenals de jaarlijkse vakantiedagen en inhaalrustdagen niet als werkdagen worden beschouwd.

Welke dagen dan als weerverlet in aanmerking zullen komen verschilt van bouwplaats tot bouwplaats naargelang de aard van de werken en de concrete omstandigheden. De procedure om ze te bepalen kan eveneens vastgelegd worden in de overeenkomst. Vaak worden de weerverletdagen opgetekend in het dagboek van de werken, waarin de aannemer de omstandigheden noteert die de uitvoering van de werken hebben verstoord. 

Als in de overeenkomst geen enkele termijn wordt bepaald, dan moeten de werken binnen een “redelijke termijn” worden uitgevoerd. Dit rekening houdend met de aard, de omvang van de werken en de omstandigheden waarin ze worden uitgevoerd.

Oplevering van de werken

Als bouwheer moet u overgaan tot de oplevering van de werken wanneer deze beëindigd zijn. Uw architect kan u eventueel bijstaan. De oplevering van de werken mag uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.

Een uitdrukkelijke oplevering is een proces-verbaal ondertekend door de partijen. In dit document erkennen zij dat de werken voltooid zijn en in overeenstemming met wat voorzien was (plannen, bestek). Bij een stilzwijgende oplevering tonen bepaalde elementen aan dat de werken zijn aanvaard (zoals: de betaling van alle werken of het betrekken van het goed zonder opmerkingen te maken).

Doorgaans verloopt de oplevering in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering, maar het is mogelijk maar één fase in de overeenkomst te voorzien. De Wet-Breyne voorziet in een verplichte oplevering in twee fasen, waartussen minstens een jaar moet liggen. 

Meer informatie hierover – zie ook Wet-Breyne, woningbouwwet. 

Registratierechten

Wie een bestaande woning koopt, betaalt registratierechten op de overeengekomen prijs. De tarieven voor de aankoop van een woning zijn in Vlaanderen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië verschillend. Wie een “bescheiden” woning koopt, kan in de 3 gewesten genieten van een verminderd registratierecht. De voorwaarden voor deze regeling verschillen in de 3 gewesten. 

Details over de registratierechten (bescheiden woning, meeneemprocedures) in de 3 gewesten vindt u op www.notaris.be 

Kwaliteitslabels

Vertrouwensattesten van Embuild

Het afschaffen van de toegang tot het beroep in het Vlaamse Gewest, tegen het advies van de sector in, was een kans voor Embuild om exclusieve instrumenten te ontwikkelen waarmee de leden het consumentenvertrouwen kunnen winnen.

Op basis van het gebruik van elders beschikbare gegevens stelt Embuild drie soorten attesten ter beschikking van de leden :

 • Een attest van lidmaatschap: op dit document wordt verklaard dat het bedrijf lid is van die of die beroepsfederatie, lid van Embuild sinds het jaar dat overeenstemt met het begin van de laatste ononderbroken lidmaatschapsperiode bij deze federatie (bijvoorbeeld NAVAP, Vlaamse schilders).
 • Een erkenningsattest: dit document bewijst de erkenningen (activiteiten en klasse) waarover de onderneming beschikt, dewelke vereist zijn in overheidsopdrachten en staan voor een kwaliteitslabel.
 • Een attest met "activiteiten en beroepsbekwaamheid opgenomen in de KBO": Op dit document staan de bouwactiviteiten (Nacebel-code 2008: 41,42 en 43) en informatie over de beroepsbekwaamheid bouw, beter bekend onder de naam "toegang tot het beroep", opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Lid van Embuild

Doorgaans vermelden aannemers op hun website of briefwisseling dat ze lid zijn van een beroepsorganisatie gekend voor kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. Dit lidmaatschap biedt duidelijk een meerwaarde voor u als bouwheer.

Als lid van Embuild krijgt uw aannemer immers deskundig advies, opleidingen op maat en de meest relevante informatie, waardoor hij u als bouwheer correct kan adviseren en begeleiden.

Een aannemer die lid is van Embuild krijgt ook veel professionele ondersteuning. Een lid van de Confederatie kan u immers altijd de meest actuele informatie en nieuwe trends meedelen. Bovendien is een aannemer die lid is van Embuild altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op juridisch, sociaal, economisch en technisch gebied. Hij volgt regelmatig (gespecialiseerde) opleidingen waardoor hij zijn kennis op peil houdt.

Tenslotte is het nuttig om weten dat u alle leden van Embuild die in orde zijn met de sociale en fiscale verplichtingen terug kan vinden op Build Your Home. U kan deze site ook gebruiken om na te kijken of een aannemer lid is van de beroepsorganisatie. Noteer eveneens dat de leden van Embuild u een attest van lidmaatschap kunnen bezorgen met vermelding van de beroepsfederatie waarbij ze lid zijn en sinds wanneer.

Charter der Woningbouwers

Ondernemingen die lid zijn van het Charter der Woningbouwers hebben als doelstelling zich bij het brede publiek kenbaar te maken als ernstige aannemers die werken volgens de regels van de kunst, en die daarbij ook de wettelijke belangen van de bouwheer respecteren.

Om lid te mogen worden van het Charter moeten bouwbedrijven aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Zo moeten ze erkend zijn in minimaal klasse 2D, hetgeen betekent dat ze op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;
 • Daarnaast engageren ze zich uitdrukkelijk tot het naleven van de woningbouwwet (Wet-Breyne), waardoor de bouwheer wordt beschermd via duidelijke afspraken inzake de prijs, het naleven van de uitvoeringstermijn, de oplevering der werken, de voorschotregeling en de waarborgregeling;

Een bouwheer die voor zijn bouwproject een beroep doet op een lid van het Charter weet dus dat hij met een vakman scheep gaat en hij weet ook zijn wettelijke belangen gerespecteerd. De aangesloten leden van het Charter vindt u op www.charterwoningbouw.be/.

Label Dé Parketplaatsers

Parketplaatsers en -bedrijven die dit label dragen, hebben minstens 10 jaar ervaring in het professioneel plaatsen van parket en hebben een gedegen opleiding genoten.

Zij bieden dus een garantie van vakmanschap en een uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst en met respect van de geactualiseerde normen.

Meer weten over Dé Parketplaatsers? www.deparketplaatsers.be.

Rescert – Renewable Energy System Certification

Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet voor de opleiding en certificering van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De technologieën waar het om gaat zijn de volgende energiesystemen voor de woningbouw/met een kleine omvang:

 • stookketels op biomassa;
 • fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie;
 • ondiepe geothermische systemen;
 • warmtepompen

De tijdelijke vereniging RESCert werd opgericht om de certificaataanvragen van de installateurs in de drie gewesten te beheren. De bekwaamheidsattesten hebben heel wat voordelen en worden verleend aan natuurlijke personen (werfcoördinatoren, technisch verantwoordelijken, enzovoort).

Voor meer informatie over de Rescert-certificering: www.rescert.be. 

In Wallonië draagt deze certificering van de installateurs de naam Qualiwall en zij wordt geëist door de Waalse administratie voor de toekenning van premies voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie, warmtepompen, geothermie en stookketels op biomassa. 

U vindt een Qualiwall-installateur op de portaalsite energie in het Waals Gewest: http://energie.wallonie.be - onderdeel Certification des installateurs de systèmes SER. 

Woningbouwwet of Wet-Breyne

Wet-Breyne: deze wet beschermt de consumenten in hun betrekkingen met de aannemer. Zij houdt de volgende zaken in:

 • naleving van de uitvoeringstermijn en van de overeengekomen prijs;
 • een duidelijke en volledige overeenkomst tussen aannemer en consument;
 • een voorschot van maximaal 5% van de prijs en latere stortingen mogen nooit meer bedragen dan de kosten van de uitgevoerde werken;
 • het verstrekken van solvabiliteitswaarborgen door de aannemer

Deze wet beschermt u als bouwer/koper tegen onrechtmatige bedingen in het contract en tegen het risico van insolvabiliteit van de medecontractant. Om deze bescherming te garanderen, zijn de meeste bepalingen van de Wet-Breyne van dwingend recht. Dit betekent dat er niet van kan worden afgeweken!

Om de bescherming van de Wet-Breyne te genieten, moet het gaan om een overeenkomst waarbij de aannemer, promotor of verkoper zich ertoe verbindt een gebouw “te bouwen”, “te laten bouwen” of “te verschaffen”. Het gebouw moet bestemd zijn voor huisvesting of voor gemengd gebruik (beroepsdoeleinden en huisvesting).

De Wet-Breyne geldt niet wanneer de bouwwerken worden opgesplitst in afzonderlijke percelen. De Wet-Breyne is ook van toepassing op de overeenkomsten voor de verkoop van een bestaande eengezinswoning of appartement waarbij de verkoper zich ertoe verbindt grote verbouwings- of uitbreidingswerken uit te voeren. Hiertoe is wel vereist dat de totale prijs van deze werken meer dan 80% van de koopprijs van de woning uitmaakt en hoger is dan € 18 600; én de koper is verplicht vóór de voltooiing van de werken één of meer stortingen te doen.

Welke garanties biedt de Wet-Breyne?

De Wet-Breyne biedt duidelijkheid en de volledigheid van het contract. Zo garandeert zij de bouwer/koper onder meer:

 • Volledige en correcte informatie: om de kandidaat-verwerver in staat te stellen met kennis van zaken verbintenissen aan te gaan, moeten een aantal verplichte bepalingen worden opgenomen;
 • Een vooraf vastgestelde totaalprijs: de overeenkomst moet de totale prijs van het huis of appartement vermelden. Deze prijs moet alle werken omvatten die nodig zijn voor een normale bewoonbaarheid.
 • Strikte betalingsmodaliteiten en beperking van de voorschotten: de betalingsmodaliteiten zijn wettelijk vastgesteld. In de wet wordt bijvoorbeeld bepaald dat elke vorm van voorschot, ongeacht de wijze van betaling, vóór de ondertekening van de overeenkomst verboden is.
 • Transparante uitvoeringstermijnen: de overeenkomst moet de aanvangsdatum, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging vermelden.
 • Verplichte dubbele oplevering: de oplevering gebeurt in twee fasen, nl. de voorlopige en de eindoplevering (ook definitieve oplevering genoemd) met een tussentijd van minstens één jaar.
 • Een verplichte zekerheidsstelling of borgstelling door de bouwprofessioneel:  om zijn verplichtingen te waarborgen moet de aannemer, verkoper of promotor een zekerheid stellen. Deze waarborgregeling is verschillend naargelang het al dan niet een erkende aannemer betreft.
 • De erkende aannemer met een erkenning uit de categorie D - Algemene aannemingen – en in de klasse die overeenstemt met de prijs van de werken die aan de aannemer worden toevertrouwd - is verplicht een borgtocht te stellen van 5% van de prijs van het gebouw. Onder “prijs van het gebouw” wordt verstaan: de totale prijs van het huis of het appartement, verminderd met de eventuele kostprijs van de bouwgrond, btw niet inbegrepen. Belangrijk: de door de erkende aannemer gestelde borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste helft bij de voorlopige oplevering, het resterende deel bij de eindoplevering.
 • De niet-erkende aannemer is verplicht een 100%-voltooiingswaarborg te stellen waarbij een financiële instelling of een verzekeringsmaatschappij zich er ten aanzien van de koper of opdrachtgever als hoofdelijke borg toe verbindt de nodige sommen te betalen voor de voltooiing van het huis of het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt.
Wanneer een voltooiingswaarborg werd gesteld, eindigt de verbintenis van de borg bij de voorlopige oplevering. Bij verkoop moet de notaris de borgstellingsovereenkomst in de authentieke akte vermelden en een afschrift van deze overeenkomst bij de verkoopakte voegen. Bij een aannemingsovereenkomst moet de aannemer binnen dertig dagen na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst een bewijsschrift van de borg voorleggen.
 • Strenge aansprakelijkheidsregels: volgens het Burgerlijk Wetboek zijn aannemer en architect nog tien jaar na de bouw van uw woning aansprakelijk voor ernstige gebreken van het gebouw. De tienjarige aansprakelijkheid voor aannemingsovereenkomsten is ook toepasselijk gemaakt op de promotor en de verkoper. Onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen alle zichtbare of verborgen fouten in de ruwbouw die de stabiliteit, de duurzaamheid, de veiligheid of de afdichting van de woning in het gedrang brengen.
 • Een adequate sanctieregeling:  de door de wet geboden bescherming is dwingend. Dus er kan niet van worden afgeweken. Indien toch wordt afgeweken, wordt dit, al naargelang het geval, gesanctioneerd met de nietigheid van de overeenkomst of van de afwijkende bepaling.

Tienjarige aansprakelijkheid

Na oplevering van de werken zijn de aannemer en de architect nog 10 jaar “aansprakelijk” voor het bouwwerk. Op de tienjarige aansprakelijkheid kan een beroep worden gedaan bij een ernstig gebrek, te wijten aan een fout van de architect en/of de aannemer, waarbij de stevigheid van het gebouw in het gedrang komt. Voorbeelden hiervan zijn: funderingen die niet aangepast zijn, slechte dakafdichting enzovoort. De tienjarige aansprakelijkheid is automatisch van toepassing.

Het is dus niet nodig een specifiek beding op te nemen in de overeenkomst, maar vaak wordt bepaald dat zij aanvangt bij de voorlopige oplevering in plaats van bij de definitieve oplevering. Als de bouw of verbouwingswerken in het “zwart” werden uitgevoerd, dan heeft u als bouwheer GEEN ENKEL verhaal bij gebreken aan gedane werken. Ook hebt u bij zwartwerk géén rechten of mogelijk verhaal bij bouwtechnische geschillen! 

Zwartwerk absoluut vermijden!

Werken in het “zwart” houdt enorme risico’s in en kan u als bouwer/verbouwer heel duur komen te staan. Als u werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. De wet verbiedt expliciet dat u als bouwheer gebruikmaakt van diensten van iemand die in het zwart werkt. Bovendien wordt u als bouwheer beschouwd als ontduiker van belastingen, namelijk de btw. En, veel erger, u hebt geen enkel verhaal bij gebreken aan de gedane werken! Dus u heeft geen rechten bij geschillen.

Wie mag (gratis) helpen bij uw bouwwerken?

Soms wil een bouwheer zelf (een deel van) het bouwwerk verrichten en zich daarbij laten helpen door andere personen. Niet iedereen mag u een handje helpen. Enkel “bloed- en aanverwanten tot in de 4de graad” komen daarvoor in aanmerking volgens de wet. Dit zijn onder andere uw grootouders, ouders, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, kinderen en kleinkinderen en hun partner. Met hulp van verre familieleden of vrienden moet u dus bijzonder goed opletten, aangezien dit snel als zwartwerk wordt beschouwd. 

Bouwt of verbouwt u met “hulp”? Zijn uw helpers niet uw partner of bloed- en aanverwanten tot in de 4de graad, dan worden die helpers geacht voor u te werken. U bent dan als individuele bouwheer hun werkgever en u moet dan ook alle verplichtingen van een werkgever nakomen! Dit betekent inschrijving via het elektronisch systeem van onmiddellijke aangifte (Dimona), arbeidstijd, loon- en arbeidsvoorwaarden, fiscale verplichtingen, sociale documenten, aan RSZ te storten inhoudingen, enzovoort.
Bovenop de financiële gevolgen die voortvloeien uit het inschakelen van zwartwerkers, kunnen er zich tijdens de werkzaamheden ongevallen voordoen met (min of meer ernstige) fysieke letsels tot gevolg. Er kan zelfs een dodelijk ongeval gebeuren. Wees dus voorzichtig, werk enkel met vakmensen en vermijd zwartwerk.

Een werkloos familielid moet die werken aanduiden op zijn controlekaart en heeft geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen! Een familielid dat een uitkering van de mutualiteit geniet, zal eveneens zijn uitkering verliezen, tenzij hij uitdrukkelijk de toestemming heeft van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Als uw helper-zwartwerker ook nog eens een vervangende sociale uitkering zou genieten, dan wordt u als bouwheer nog bestraft omdat u een werkloze, gepensioneerde, bruggepensioneerde, ziekte- of invaliditeitsuitkeringstrekker tewerkstelt.

Als de helper-zwartwerker een niet-Europese onderdaan  zou zijn en als die geen geldige arbeidskaart of verblijfsvergunning heeft, dan wordt u als zijn werkgever beschouwd. Dit betekent dat u moet opdraaien voor de kosten van de eventuele repatriëring van die illegaal tewerkgestelde buitenlandse arbeidskracht.

Als er zwartwerkers betrapt worden op uw bouwplaats, dan wordt u beschouwd als werkgever die nagelaten heeft deze mensen in te schrijven als werknemer met alle sancties (boetes) die daarbij horen. Deze mensen zullen immers vaak onder uw instructies werken, waardoor de inspectie tot het bestaan van een arbeidsverhouding zal besluiten.

Is uw ‘helper’ een zelfstandige die niet de nodige formaliteiten naleeft (zoals aansluiting bij een sociale verzekeringskas, inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen) en dus in het zwart werkt, dan krijgt u als gebruiker ook een boete.

Details over wat wel en niet kan en onder welke voorwaarden uw naaste familieleden mogen helpen (ver)bouwen: www.werk.belgie.be. 
Om te vermijden dat u btw zou moeten betalen op het werk dat u zelf of door familieleden t.e.m. de 4e graad hebt uitgevoerd, vermeldt u (in het vak IV van de aangifte die u van de btw-administratie ontvangt) de gegevens van de personen die u geholpen hebben, welke werken zij uitgevoerd hebben en welke materialen zij hiervoor gebruikt hebben.

Checklist

 • Goede en actuele informatie inwinnen bij de bouwpartners met wie u in zee gaat voor het realiseren van uw dromen (notaris / architect / aannemer / veiligheidscoördinator).
 • Juiste informatie zoeken over uw verplichtingen inzake ruimtelijke ordening, vergunningen, keuringsattesten, veiligheid, energiebesparende maatregelen.
 • Actuele informatie verzamelen over de belastingvoordelen.
 • Geen financiële tegemoetkomingen, kortingen en premies laten liggen. Zoek vooraf alle informatie op om zeker te zijn dat u de juiste aanvraagprocedures volgt.
 • Offertes vragen en prijzen en erelonen vergelijken maar voorrang geven aan kwaliteit en vakmanschap en degelijke materialen.
 • Tijd nemen om in alle contracten met de verschillende bouwpartners alles goed te formuleren en na te lezen. Goede afspraken maken de beste vrienden.
 • Werken met betrouwbare bouwpartners die garant staan voor kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid.
 • Zwartwerk vermijden en al uw rechten en aanspraken vrijwaren.
 • Uw eigendom goed onderhouden en zo de waarde ervan verhogen.
 • Periodieke keuringen en controles van uw installatie niet vergeten.

10 Gouden tips van Embuild

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

1. Tref de nodige voorbereiding voor uw project 

Vooraleer u een contract afsluit met een aannemer is het belangrijk dat u zich grondig informeert, uw project zo goed mogelijk omschrijft zodat het overeenstemt met uw wensen en u laat begeleiden bij de realisatie ervan. Als voor uw project een omgevingsvergunning vereist is, dan zal de architect u zeker helpen. Ook in de andere gevallen kan de architect u bijstaan bij welke voorzieningen dienen te worden getroffen, over welk budget u dient te beschikken en of u hiervoor o.m. een beroep moet of kan doen op een lening en/of premies, etc.

Neem vervolgens de nodige tijd om een aannemer te zoeken en beslis niet te overhaast. Bezoek zijn website, bekijk recent uitgevoerde werken of vraag aan bestaande klanten of ze tevreden zijn. Mond-tot-mondreclame werkt vaak ook zeer goed. De leden van Embuild vind je op deze website. Als u met een architect werkt, dan zal hij u ook zeker kunnen adviseren bij het zoeken naar de juiste en betrouwbare aannemer.

 

2. Controleer de aannemer met wie u wil samenwerken

U kan een aantal dingen zelf controleren. Ga na of uw aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via de portaalwebsite www.checkinhoudingsplicht.be. Bij de aannemers op Build Your Home gebeurt deze controle automatisch. Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd.

Weet dat Embuild diverse attesten heeft ontwikkeld die het vakmanschap en de ernst als aannemer bevestigen, zoals o.m. een attest van lidmaatschap ( -met inbegrip van de beroepsfederatie), een erkenningsattest en een attest met de activiteiten en beroepsbekwaamheden. Vraag uw aannemer naar deze attesten; het zal uw vertrouwen vergroten en een goede samenwerking stimuleren.

 

3.  Schenk voldoende aandacht aan de inhoud van de offerte en de algemene voorwaarden 

Een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte kan u al heel wat kopzorgen besparen, omdat zo duidelijk is wat u van de aannemer mag verwachten. Lees ook aandachtig de algemene voorwaarden die bij de offerte worden toegevoegd. Aarzel niet om uitleg te vragen aan de aannemer.

Houdt er rekening mee dat vanaf het moment dat de offerte en dus het contract ondertekend is, dit bindend is en beide partijen zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Zowel de aannemer als u moeten dan alles in het werk stellen om aan de voorwaarden van het contract te voldoen.  Wijzigingen kunnen nog wel plaatsvinden mits akkoord van partijen maar wees er bewust van dat  er een impact kan zijn op de prijs en de planning. Vandaar het belang van een grondige en realistische offerte in functie van de aard van de werken.

 

4. Vraag meer dan één offerte en kies voor de juiste prijs-kwaliteit 

Het is aangewezen om meer dan één offerte te vragen. In principe is de aannemer niet verplicht om een offerte op te maken, maar elke partij heeft er belang bij omdat goede afspraken ook goede vrienden maken. De opmaak van de offerte hoeft evenmin gratis te zijn, bijvoorbeeld omdat er al belangrijk studiewerk in de offerte wordt gestoken. Weet dan dat de aannemer u vooraleer zijn offerte op te stellen duidelijk moet informeren over het feit dat u daarvoor zal moeten betalen.

Meerdere offertes laten u als consument toe te vergelijken en weloverwogen te kunnen kiezen voor de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen. Een scherpe prijs zegt in ieder geval niet alles.

Hou rekening met eventuele niet voorziene meerwerken en/of wijzigingen waaraan eveneens een prijskaartje hangt. Neem zeker ook andere criteria in beschouwing zoals de kwaliteit van de materialen die gebruikt worden, uitvoeringstermijn, de oplevering van de werken, algemene voorwaarden, etc. Vraag tenslotte een aantal referenties van gelijkaardige werken op en kies voor een aannemer die voldoende aandacht besteedt aan veilig werken. Kwaliteitslabels zoals de ondertekening van het Charter van de Woningbouwers kan zeker ook meespelen in uw eindkeuze.

Voor meer info zie pagina Wat (ver)bouwers moeten weten

 

5. Laat u goed verzekeren 

Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn en om dienstverleners te kiezen die het ook goed zijn. Contacteer uw aanemer of doe beroep op uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar om te bespreken welke verzekeringen aangewezen zijn voor uw project, zoals de Alle Bouwplaatsrisico’s - verzekering.

Het is ook zo dat de aannemer in sommige gevallen verplicht is zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkgeid. Deze verzekering is alleen van toepassing op de verwezenlijking van de gesloten ruwbouw van een woning en dekt de risico’s die onder de 10-jarige aansprakelijkheid voor de gesloten ruwbouw vallen, namelijk de risico’s verbonden aan de soliditeit, stabiliteit en de waterdichtheid van de woning wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

Voor meer info zie pagina Verzekeringen

 

6. Voorschotten mogen niet onredelijk zijn en het is aangewezen om te betalen naargelang de werken vorderen 

Voorschotten zijn zeer gebruikelijk bij bouwprojecten en mogen ook gevraagd worden door de aannemer. Vaak moet een aannemer immers ook op voorhand materiaal aankopen, dus het voorschot dient doorgaans om de prefinancieringskost te dekken. Een voorschot van 20 à 30% is dus zeker normaal (met uitzondering van de Wet-Breyne (“de woningbouwwet »), waar om een maximumvoorschot van 5% mag verzocht worden).  

Hogere voorschotten dan 20 of 30% kunnen in bepaalde gevallen  -ook gerechtvaardigd zijn, in voorkomend geval is het belangrijk dat de consument om uitleg vraagt. Een voorschot dient er immers toe om een prefinancieringskost te dekken, zoals de kosten die aan de leverancier moeten worden betaald of eigen kosten die worden gemaakt omdat het over maatwerk gaat. . Bij grotere werkzaamheden van een bepaalde duur betaal je het best naargelang de werken vorderen.

Een contractuele clausule waarbij voorschotten worden gevraagd die neerkomen op 100 % vooraleer er tot uitvoering van de werken wordt overgegaan, kan op basis van het Wetboek Economisch Recht als een onrechtmatig beding worden beschouwd. Dit gaat immers om een duidelijk onevenwicht dat wordt geschept tussen de rechten en de plichten van partijen. Aanvaard dergelijke clausule dus niet als consument!

 

7. Bij cashbetaling rekening houden met de wettelijke regels 

Tracht zoveel mogelijk betaling in cash te vermijden, maar doe je het toch, eis dan een bewijs van betaling. Let op voor cashbetaling van  grote bedragen.

De hoeveelheid contant geld is hoe dan ook begrensd door de wetgeving. Is de prijs van de uit te voeren werken gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mag maximum 3.000 euro cash betaald worden aan de aannemer, met uitzondering van de aankoop van een onroerend goed, waarbij helemaal niets contant betaald mag worden. Indien je deze regelgeving niet naleeft, dan riskeer je fikse boetes.

 

8. Vraag een factuur en let op voor factuurfraude 

Als je werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. Voor sommige premies of belastingverminderingen is een factuur trouwens noodzakelijk. Bovendien geeft een factuur een goed overzicht van de verrichte werken, het geen nuttig kan zijn bij zoeken naar een oplossing bij eventuele conflicten.

Consumenten zijn ook regelmatig het slachtoffer van factuurfraude bestaande uit het laten veranderen van het rekeningnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd of de leverancier. De oplichters nemen de identiteit aan van de aannemer of leverancier in kwestie en verzoeken om de betaling van een factuur. Tracht betaling op de rekening van oplichters te vermijden door steeds te controleren of het rekeningnummer waarop je betaalt wel overeenstemt met het rekeningnummer van uw aannemer zoals vermeld in het contract of aanvaarde offerte.

 

9. Informeer je over de Wet-Breyne 

Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of je onder de Wet-Breyne valt. Deze wet biedt bijzondere bescherming aan bouwheer op verschillende aspecten, zoals de uitvoeringstermijn, de totaalprijs, de garanties, de betalingsmodaliteiten....

Embuild biedt voor haar leden een modelovereenkomst aan dat conform is met de Wet Breyne en de belangen van alle partijen op evenwichtige wijze weerspiegelt. Vraag aan uw aannemer om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Voor meer info zie pagina Woningbouwwet of Wet-Breyne

 

10. Communiceer en overleg in geval van conflict 

Een rechtszaak wilt iedereen liever vermijden. Communiceer en overleg daarom in geval van conflict zodat een minnelijke oplossing kan worden gevonden waarin beide partijen zich kunnen terugvinden. Een aannemer kan immers een eventuele fout zelf nog rechtzetten, wat in de praktijk ook vaak gebeurt. Voor onafhankelijk technisch advies kan u terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw of u kan uw aannemer suggereren om Buildwise (vroeger het WTCB, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) te contacteren.

Voor meer info zie pagina Verzoeningscommissie en bouwgeschillen.