Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de premies te verkrijgen?

Over jou:

 • Je bent minstens 18 jaar of een ontvoogde minderjarige;
 • Je bent volledig of gedeeltelijk eigenaar van het gebouw waarop de werken betrekking hebben, je bent blote eigenaar of vruchtgebruiker, met andere woorden: je hebt een zakelijk recht op dit gebouw.

Over jouw gebouw

 • Het is gelegen in Wallonië;
 • Het werd meer dan 15 jaar geleden gebouwd;
 • Het zal hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn;
 • Je verbindt je ertoe om een van de onderstaande voorwaarden na te leven ten laatste binnen de 2 jaar na de controle van de eerste werken:
  • Persoonlijk de woning bewonen gedurende minimaal 5 jaar; de woning minimaal 5 jaar lang verhuren, met naleving van het rooster met indicatieve huurprijzen;
  • De woning ter beschikking stellen van een Sociaal Verhuurkantoor of een Openbare Huisvestingsmaatschappij gedurende minimaal 9 jaar;
  • De woning gratis ter beschikking stellen als hoofdverblijfplaats, van een ouder of een bloedverwant tot de 2e graad gedurende minimaal 1 jaar.

In een mede-eigendom kunnen alleen de individuele werken in aanmerking worden genomen (niet de gemeenschappelijke werken voor de hele mede-eigendom). 

Hoe bepaal je jouw inkomenscategorie? 

Alle premies kunnen verhoogd worden naargelang het referentie-inkomen van je gezin.

Dit referentie-inkomen wordt berekend vertrekkende van de globale belastbare inkomsten van het gezin (bedrag dat vermeld staat op het aanslagbiljet van het jaar dat voorafgaat aan de registratie van jouw auditverslag of van jouw verslagen van de opvolging van de werken) waarvan 5.000 euro wordt afgetrokken per kind ten laste (levend, dat nog geboren moet worden of wees), per persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin of per inwonende ouder die ouder is dan 60 jaar.

De zo verkregen uitkomst is jouw referentie-inkomen dat jouw inkomenscategorie en de omvang van de verhoging van de basispremie bepaalt.

Welke stappen moet ik ondernemen?

 1. Je laat een audit van je woning uitvoeren door een auditeur logement die erkend is door Wallonië voordat je start met de uitvoering van je werken

Je zult een premie ontvangen om een deel van de auditkosten te dekken!

 • Je zoekt en vindt een auditeur (lijst beschikbaar op primeshabitation.wallonie.be).
 • De auditeur bezoekt jouw woning om vast te stellen welke werken er moeten uitgevoerd worden en in welke volgorde die moeten worden uitgevoerd.
 • Hij licht jou zijn verslag toe en jullie praten hierover. Hij stuurt zijn eindverslag naar de administratie.

Je zult dan weten in welke volgorde je kunt starten met je werken.

 1. Je stuurt jouw aanvraag voor de "auditpremie" op

Binnen de 4 maanden na de registratie van jouw auditverslag stuur je jouw aanvraag voor de "auditpremie" op via het formulier dat beschikbaar is op de site primeshabitation.wallonie.be, bij een Waals adviesloket ter promotie van energiebesparing, bij een infopunt met woonadvies of als je 1718 belt.

 1. Je start met je werken

Je laat de werken uitvoeren door de aannemer(s) van jouw keuze in de volgorde vermeld in het auditverslag.

START NIET MET JE WERKEN VOORDAT JE BEZOEK KREEG VAN DE AUDITEUR EN VOORDAT JE HET VERSLAG VAN DE AUDITEUR ONTVING!

DE WERKEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN AANNEMER DIE INGESCHREVEN IS BIJ DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN. VOOR DE WERKEN DIE JE ZELF UITVOERT KOM JE NIET IN AANMERKING VOOR DE VOORGESTELDE FINANCIËLE STEUN. DE WERKEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD BINNEN DE 7 JAAR VANAF DE REGISTRATIEDATUM VAN HET AUDITVERSLAG. 

Neem foto's voor, tijdens de hele duur van de werken en na de werken of vraag aan jouw aannemer om die foto's te maken. 

 

 1. Je bewijst dat je jouw werken hebt uitgevoerd met naleving van de prioriteitenvolgorde om de premies te ontvangen 

Zodra alle werken van een bundel zijn voltooid, dien je een follow-upverslag te vragen waarin wordt bevestigd dat je de werkzaamheden hebt uitgevoerd in de volgorde die in het auditverslag is aangegeven en overeenkomstig de door de auditeur aanbevolen specificaties.

Als je de volgorde en de specificaties van de werken zorgvuldig hebt nageleefd, dan kan de controle worden uitgevoerd door jouw auditeur of door de administratie.

Deze controle wordt aangevraagd bij de administratie via het aanvraagformulier voor het verslag voor de opvolging van de werken beschikbaar op primeshabitation.wallonie.be, bij de Adviesloketten ter promotie van energiebesparing, bij de punten voor woonadvies of als je 1718 belt.

 

Als je de volgorde en/of de specificaties van de werken niet zorgvuldig hebt nageleefd, dan moet de controle verplicht door een auditeur worden uitgevoerd. De voltooiing van een follow-upverslag leidt automatisch tot een premieaanvraag voor de gecontroleerde werkzaamheden.

 1. Je zult de aangekondigde premies ontvangen

Als je verschillende bundels van werken laat uitvoeren, moet je telkens herbeginnen vanaf punt 3.

IN ALLE GEVALLEN ZAL HET PREMIEBEDRAG BEGRENSD WORDEN TOT 70% VAN HET TOTAALBEDRAG VAN DE FACTUREN. DE AUDITEUR BEREKENT (MET EEN ERKEND COMPUTERPROGRAMMA) DE BESPARING IN KWH, MET ANDERE WOORDEN DE VERMINDERING VAN DE WARMTEVERLIEZEN VIA DE WANDEN OF GERELATEERD AAN HET VERWARMINGSSYSTEEM OF AAN HET SYSTEEM VOOR SANITAIR WARM WATER, VEROORZAAKT DOOR DE UITVOERING VAN DE AANBEVOLEN WERKEN.

ER DIENT OPGEMERKT TE WORDEN DAT VOOR BEPAALDE WERKEN WAARVOOR GEEN PREMIE WORDT TOEGEKEND, ZOALS DE AANPASSING VAN DE WONING AAN DE HANDICAP VAN EEN PERSOON OF DE PLAATSING VAN FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN EEN RENTELOZE LENING KAN WORDEN AANGEVRAAGD (RENOPRET).

 

Hier is een samenvatting van de woonpremies. 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest