Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • 1. Bestaande woningen

  Een bestaande woning is een woning die vóór 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet. Als de woning láter werd aangesloten, vallen ook de woningen met een bouwaanvraag van vóór 1 januari 2006 onder de definitie van bestaande woningen.

  Om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact gesloten

  De uiteindelijke ambitie is dat in 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag of een energielabel A heeft. Wie verstandig is ‘BENOveert’ : renoveert beter, met hogere ambities op het vlak van energieprestaties. En ook grondiger, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven.

  In Vlaanderen krijgt u bij energiebesparende investeringen verschillende premies in de vorm van financiële tegemoetkomingen. De bedragen en de voorwaarden zijn meestal afhankelijk van de aard van de energiebesparende investeringen, maar soms ook van de samenstelling van het gezin en het inkomen of vermogen van de bouwer/verbouwer. Ga vooraf goed alle toekenningvoorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures van deze tegemoetkomingen en premies na op de sites van de Vlaamse overheid, van uw gemeente en uw distributienetbeheerder. 

  Nieuw EPC

  Sinds 2019 krijgt iedere bestaande woning of appartement waarvoor een EPC wordt opgemaakt een energielabel van A+ (heel energiezuinig) tot F (heel energieverslindend). Het nieuwe EPC is beter leesbaar en visueel aantrekkelijk. Je krijgt snel een inzicht in de energieprestaties van je woning en advies om slim en stapsgewijs je woning energetisch te renoveren. De ambitie is dat iedere woning tegen 2050 minstens een A-label haalt.

 • Renovatiepremie

  Eind 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

  Als u als bewoner de premie aanvraagt in 2020, mocht u twee jaar eerder (dus in 2018) niet meer verdienen dan:

  44.160 euro voor een alleenstaande
  63.090 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste
  63.090 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.540 euro per persoon ten laste

  De renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (exclusief btw) met een maximum van 10.000 euro. De premie wordt gespreid over 2 aanvragen.

  Binnen de renovatiepremie zijn er 4 categorieën, met een maximale premie per categorie van 2500 euro:

  • structurele elementen van de woning (ruwbouwwerken)

  • het dak (eventueel ook in combinatie met een nieuwe dakstructuur)

  • het buitenschrijnwerk (ramen [ventilatie-eisen!], buitendeuren, maar geen veranda’s)

  • de technische installaties (o.a. het plaatsen van een condensatieketel, maar geen zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen)

  Klik hier voor meer informatie over de overkoepelende renovatiepremie.

  De site van Wonen Vlaanderen legt uit wie en welke werken precies in aanmerking komen en hoeveel de premie bedraagt, bevat de vereiste aanvraagformulieren en licht ook de overgangsmaatregel toe voor wie voor 1 december een overeenkomst met een aannemer afsloot.

 • Energiepremies

  Voor energetische verbeteringen aan bestaande woningen, zijn er nog verschillende premies te bekomen via de distributienetbeheerder. De premies moeten aangevraagd worden bij Fluvius.

 • Ingrijpende Energetische Renovatie

  De ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en waarbij minstens 75 procent van bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, wordt (na)geïsoleerd.

  Er zijn twee kortingen van toepassing:

  Korting op de onroerende voorheffing;
  Korting op registratierechten

  Wie vanaf 1 januari 2020 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, kan gedurende vijf jaar een korting van 100 procent op de onroerende voorheffing krijgen.

  Wie sinds 1 juni 2018 een woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, kan genieten van 1% korting op de registratiekosten bij de aankoop van de enige woning. Deze korting vóór de start van de werken geeft u meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er uw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

  Let op: om te bewijzen dat het effectief om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet u voor de start van de werken een bouwaanvraag indienen. Na afloop van de werken toont het EPC Bouw aan dat u ingrijpend energetisch renoveerde. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient, komt u niet in aanmerking voor de vermindering.

  Als achteraf blijkt dat de renovatie geen ingrijpende energetische renovatie was, de termijn van 5 jaar is overschreden, of u aan de andere voorwaarden niet voldoet, dan had u geen recht op de vermindering en moet u die terugbetalen. Bovenop die 1% die u terugbetaalt, komt een boete van 20% (op die 1%).

  Je kunt de korting op de registratierechten ook retro-actief aanvragen als u de korting niet op het ogenblik van de notariële akte aanvroeg. Als na het verlijden van de notariële akte (voor koopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018) blijkt dat u effectief de intentie heeft om een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren of ondertussen uitgevoerd heeft, kunt u toch nog de 1% korting op de registratierechten aanvragen. U dient daarvoor een verklaring in te dienen bij de Vlaamse Belastingadministratie binnen een termijn van 5 jaar.

  Wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, kan ook genieten van de diverse individuele premies en de totaalrenovatiebonus.

 • Totaalrenovatiebonus

  De Totaalrenovatiebonus moet verbouwers stimuleren om gestructureerd en allesomvattend te renoveren. Een belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is een goed geïsoleerde bouwschil. Concreet betekent dat die moet voldoen aan de minimale isolatiewaarden die vanaf begin dit jaar gelden om de aparte premies voor dak-, muur- en vloerisolatie te trekken.

  Als je daaraan vervolgens voldoet, heb je recht op een premie van 1.250 euro als je drie energiebesparende maatregelen binnen de vijf jaar uitvoert. Per bijkomende investering stijgt de bonus, tot maximaal 4.750 euro. Er zijn zeven soorten investeringen die in aanmerking komen (dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler, ventilatiesysteem). Belangrijk: de bonus komt bovenop de individuele premies!

   

  Klik hier voor meer informatie over de totaalrenovatiebonus.

 • Korting op de onroerende voorheffing

  Als eigenaar van een woning betaal je jaarlijks belastingen, beter bekend als de onroerende voorheffing. Je kan daarvoor een korting krijgen als je een ingrijpende energetische renovatie (IER) uitvoert. Dat is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd. De korting geldt voor vijf jaar en bedraagt 50% als je een E-peil van maximaal E90 haalt en 100% voor wie beter doet tot maximaal E60. 

   

  Klik hier voor meer informatie over de korting op de onroerende voorheffing.

 • Dakisolatie- en dubbelglasnorm

  Het ontbreken van dakisolatie kan vanaf 1 januari 2020 leiden tot het ongeschikt verklaren van de woning en ook het ontbreken van dubbelglas geeft vanaf 2023 aanleiding tot dezelfde sanctie.

  Tot 1 januari 2020 werden er slechts een beperkt aantal strafpunten toegekend voor het ontbreken van voldoende dakisolatie of dubbelgas. Vanaf 2020 worden echter meteen 15 strafpunten toegekend als de woning niet voldoet aan de vooropgestelde norm. Dat betekent dat de burgemeester de woning ongeschikt kan verklaren. Mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring zijn een jaarlijkse heffing of strafrechtelijke handhaving.

  Deze norm heeft niet meteen een impact op de eigenaar-bewoner, maar des te meer op de eigenaar-verhuurder. Het zijn niet enkel de woonentiteiten die onder het dak liggen die ongeschikt verklaard kunnen worden, maar álle woonentiteiten in de hele blok riskeren deze sanctie. Of u nu op het gelijkvloers uw appartement verhuurd of op de bovenste verdieping. Er zal geen onderscheid gemaakt worden.

  Klik hier voor meer informatie over de dakisolatienorm.
 • Extra verplichtingen voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie

  Nieuwe woningen sinds 2014 een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. De opdrachtgever kan kiezen uit één van de volgende maatregelen: de plaatsing van een zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, de toepassing van biomassa als hoofdverwarming, de aansluiting bij stadsverwarming- of koeling of de participatie in een nieuw project met hernieuwbare energie binnen de provincie.

  Voor elke maatregel gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Zo wordt aan warmtepompen een seizoenprestatiefactor van meer dan vier opgelegd. Ook een combinatie van maatregelen is mogelijk op voorwaarde dat minstens 15 kWh per jaar energie per m² bruikbare oppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald. Dat geldt ook voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER).

  Klik hier voor een overzicht van de eisen op het vlak van hernieuwbare energie.
 • 2. Nieuwe woningen

  Sinds 2006 is de energieprestatieregeling van kracht. Vanaf dan vallen alle woningen met een nieuwe bouwaanvraag onder deze regelgeving en moeten deze woningen een bepaalde energieprestatie halen. Die prestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Voor bouwaanvragen vanaf 2020 mag het E-peil maximaal E35 bedragen. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 mag het E-peil maximum E30 bedragen.

 • Korting op onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

  Voor nieuwbouwwoningen  die nog energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt automatisch toegekend en moet dus niet apart worden aangevraagd.

  Nieuwbouwwoningen

  Bouwaanvragen in 2014 en 2015

  50 % korting bij een E-peil van maximaal E40n gedurende 5 jaar

  100% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar

  Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020

  50% korting bij een E-peil van maximaal E30, gedurende 5 jaar

  100% korting bij een E-peil van maximaal E20, gedurende 5 jaar

   

 • Sloop- en heropbouwpremie

  De Vlaamse Regering voerde in 2018 een sloop- en heropbouwpremie in voor particulieren. De premie bedraagt 7500 euro per project en loopt af op 31 december 2020.

  Voorwaarden: enkel gecombineerde omgevingsvergunningsaanvragen voor sloop- en heropbouw, die uiterlijk op 31 december 2020 worden aangevraagd in het omgevingsloket, komen in aanmerking voor de premie. Enkel de volledige sloop en heropbouw van een woning of appartementsgebouw komt in aanmerking.

  De premie is niet van toepassing in Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas. In deze steden kan er aanspraak worden gemaakt op de 6% btw-regeling bij sloop- en heropbouw.

  Procedure voor de aanvraag van de premie

  De slooppremie dient online aangevraagd te worden via www.energiesparen.be/slooppremie en dit binnen de 3 maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Je hoeft dus niet te wachten op de goedkeuring van je vergunning om de premie aan te vragen.

 • 3. Premies voor beschermde afnemers

  Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Om ervoor te zorgen dat iedereen continu kan beschikken over elektriciteit en aardgas, voorziet de energiewetgeving in een aantal sociale maatregelen. Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

  Voor hen gelden ook extra ondersteunende maatregelen voor volgende investeringen:

  • Dakisolatie: 10,5 euro/m2 , geplaatst door aannemer en 5,25 euro/m2 bij doe-het-zelf. • Isolatie muur via buitenzijde: 22,5 euro/m2 .

  • Na-isolatie spouwmuur: 9 euro/m2 .

  • Isolatie muur via binnenzijde: 22,5 euro/m2 .

  • Vloerisolatie: 9 euro/m2 .

  • Nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing: 56 euro/m2 (maximaal 40% van de factuur).

  • Warmtepomp: 20% hogere premie (maximaal 48% van de factuur).

  • Warmtepompboiler: 20% hogere premie (maximaal 48% van de factuur). • Zonneboiler: 660 euro per m2 (maximaal 48% van de factuur en maximaal 3300 euro).

  • Condensatieketel : 1800 euro premie voor een nieuwe ketel ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie (maximaal 40% van de factuur).

  • Lager E-peil : 20% hogere E-peilpremie (bouwaanvragen tot eind 2016).

   • Jaarlijkse kortingsbon van 150 euro voor de aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine.

  • Energielening aan 0% intrest.

 • 4. Huur- en isolatiepremie

  De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

  Wie valt onder deze doelgroep?

  • Kwetsbare gezinnen: beschermde afnemers, huurders via sociaal verhuurkantoor of OCMW, huishoudens met actieve budgetmeter, prioritaire doelgroep van de 0% energielening, personen met verzoek tot afsluiting gas/elektriciteit bij Lokale Adviescommissie.

  • Personen met huurovereenkomsten met een bescheiden huurprijs (521,69 euro en 571,69 euro in centrumsteden of Vlabinvestgebied, bedragen nog te indexeren voor 2020). Welke woningen komen in aanmerking voor deze extra’s ?

  • Alle huurwoningen bewoond door kwetsbare gezinnen.

  • Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking. Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

  • Er is een forfaitaire premie voor de projectpromotor van 200 euro per uitgevoerd werk (uitzondering voor appartementsgebouwen).

  • De investeerder krijgt: o maximaal 20 euro per m2 geplaatste dak- of zoldervloerisolatie o maximaal 12 euro per m2 geplaatste spouw- muurisolatie o maximaal 85 euro per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing

 • 5. Burenpremie

  Vanaf 2017 werd er een nieuwe premie ingevoerd voor collectieve renovatieprojecten, beter bekend als de burenpremie. De premie is bestemd voor projectbegeleiders of benovatiecoaches die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om ze energiezuinig te maken.

  De projectbegeleider zorgt dus vooral voor de ondersteuning van de woningeigenaar bij het realiseren van energiebesparende investeringen. Hij neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de eigenaar, bijvoorbeeld energetische doorlichting van de woning, timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, meetstaat opmaken, het zoeken van aannemers, werfopvolging, administratieve ondersteuning bij premieaanvragen en financiering …

  Hoeveel bedraagt de premie?

  De premie voor collectieve renovatieprojecten bedraagt maximaal 400 euro per woning of appartement en komt toe aan de projectbegeleider die instaat voor de volledige ontzorging van de eigenaar van een woning of appartement bij het collectieve renovatieproject. In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf het zesde appartement naar 100 euro per appartement. De premie wordt beperkt tot maximaal 5000 euro voor het gebouw.

  Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen uit dezelfde straat, gemeente of aanpalende gemeenten die minstens willen investeren in een van de zeven maatregelen uit de totaalrenovatiebonus (zie pagina 21) of een warmtepompboiler.

  WIN-WIN

  De projectbegeleider neemt heel wat taken uit handen van wie wil renoveren. Hij bekijkt bovendien het totaalplaatje, bijvoorbeeld niet alleen het dak van de woning, maar ook of de later te plaatsen muurisolatie wel vlot kan aansluiten op de te plaatsen dakisolatie.

  Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ertoe bijdragen dat de energierenovatiewerken efficiënter, vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. De aannemer kan vlotter werken, hoeft zich minder te verplaatsen en hoeft ook minder tijd te steken in de opmaak van offertes. Ook op de kostprijs voor de plaatsing van stellingen of de collectieve huur van een afvalcontainer kan heel wat bespaard worden.

  Als eigenaar heb je meer zekerheid over een vlotte afhandeling van de renovatiewerken en lagere investeringskosten en meer garantie dat de werken afgestemd zijn op je andere renovatiewensen. Bovendien leer je je buren beter kennen.