Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • Nieuwigheden in 2018

  - Een globale jaarlijkse enveloppe van 22 miljoen euro;

  - Hogere premies voor dakisolatie;

  - Verlenging van de deadline voor aanvraag van 4 naar 12 maanden!

  - Toegang tot de verhoogde premie voor sportcentra en maatwerkbedrijven.

 • Premies cumuleren

  Energiepremies zijn cumuleerbaar met andere (federale, gewestelijke of gemeentelijke) financiële steun.

  Het totaal van al deze steun verkregen door eenzelfde aanvrager voor het uitvoeren van dezelfde werken zal niet meer mogen bedragen dan 100% van de prijs van de investering of van de werken.

  Wordt deze bovengrens overschreden, dan zal de toegekende energiepremie in verhouding worden verminderd.

  Het aanvragen van een premie gebeurt online. Zie meer  uitleg op: https://leefmilieu.brussels/themas/energie/premies-en-stimuli/de-energiepremies-2018/hoe-kan-u-uw-premieaanvraag-online-indienen.

  Alles wat u moet weten over energiepremies in het Brussels Gewest staat op www.environnement.brussels. Lees ook de website http://huisvesting.brussels.
 • De belangrijkste regels die moeten worden nageleefd

  • De aanvraag moet na de werken en binnen de 12 maanden na de datum van de saldofactuur ingediend worden.
  • De nieuwe uitbreidingen van gebouwen (beschermde volumes) komen niet in aanmerking voor energiepremies.
  • Elke aanvraag waarbij het premiebedrag lager is dan € 50 zal automatisch worden geweigerd.
 • Renovatiepremie

  Als u slachtoffer van geluidshinder bent, kunt u een premie voor geluidsisolatie krijgen voor uw woning. Deze geluidsisolatie omvat:

  • de muren, vloeren en het hellend dak;
  • de vensters en ramen;
  • de buitendeuren;
  • de rolluikkasten en brievenbussen

  Andere werken worden gesubsidieerd:

  • behandeling tegen vocht;
  • werken betreffende de stabiliteit van het gebouw;
  • gas- en elektriciteitswerken

  Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Enkel huizen of appartementen die minstens 30 jaar voor het jaar van indiening van de premieaanvraag gebouwd zijn, komen hiervoor in aanmerking;
  • Het onroerend goed moet uw hoofdverblijfplaats zijn;
  • De woning moet blootgesteld zijn aan het lawaai van het wegverkeer (alleen voor de werken rond geluidsisolatie) Bekijk hiervoor de kaart met de verschillende stedelijke gebieden.

  Het bedrag van de gewestelijke tegemoetkoming hangt af van de plaats waar uw woning gelegen is en van het inkomen. Er bestaat wel een maximumbedrag voor werken dat per woning aanvaard wordt: € 35 000 Dit bedrag wordt verhoogd met € 5 000 per slaapkamer vanaf de 3de kamer. Deze premie kan gecumuleerd worden met de energiepremies die worden toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de gemeentelijke premies.

 • Energiepremies

  Energiepremies zijn geldig voor gebouwen uit de residentiële sector en voor openbare instanties (kinderdagverblijven, scholen, opvangtehuizen en rust- en verzorgingstehuizen) van 1 januari tot 31 december 2016. Ze zijn met elkaar, met gemeentelijke premies en met renovatiepremies cumuleerbaar.

  Premies voor studies en audits: een energieaudit wordt aanbevolen om de sterke en zwakke punten van uw woning op te sporen, vooraleer met verbeteringswerken te starten.

  Isolatie- en ventilatiepremies: passieve nieuwbouw, lage-energierenovatie, isolatie van dak, muren of vloer, superisolerend glas, groendak, mechanische ventilatie enz

  Premies voor efficiënte verwarming: verwarmingsketel, boiler, warmtepomp, thermostaat en thermostatische kraan.

  Premies voor hernieuwbare energie: zonneboiler, fotovoltaïsche panelen

  Premies voor energie-efficiënte investeringen: warmtenetwerk, optimalisering van de verlichting, warmte-krachtkoppeling enz

  Premies voor energiezuinige huishoudtoestellen: koelkast, diepvriezer, droogkast Het plafond van de energiepremie is verhoogd met € 5 000:

  • Als de aanvrager (of de aanvragers in het geval van een koppel) jonger dan 35 jaar is/zijn op de datum van de aanvraag
  • Per persoon ten laste vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen (bv kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt, een grootouder enz ) 

  Alles wat u moet weten over energiepremies via www.leefmilieubrussel.be. Er bestaan ook energiepremies voor gebouwen uit de tertiaire en industriële sector.