Sluiten

Belastingvoordelen

Belastingvoordelen mogen niet verward worden met premies Er worden fiscale voordelen toegekend voor hypothecaire leningen en voor bepaalde soorten werken: inbraak- en brandbeveiliging, dakisolatie. De gewesten zijn hiervoor bevoegd.

Woonbonus

In 2016 vertegenwoordigt deze bonus een belastingvermindering van € 2 280 per belastingplichtige en per jaar in Brussel, ongeacht het niveau van het belastbare inkomen. In Vlaanderen werd dit bedrag verlaagd naar € 1 520. Als de woning de enige is die de eigenaar bezit en als die eigenaar die woning als hoofdverblijfplaats gebruikt, worden deze bedragen verhoogd met € 760 gedurende de 10 eerste belastbare tijdperken van de lening (kalenderjaren). Voor wie drie of meer kinderen ten laste heeft, mag daarbij nog € 80 worden gevoegd gedurende de 10 eerste belastbare tijdperken van het krediet. De aftrek wordt toegekend per persoon en wordt dus verdubbeld voor gehuwden en wettelijk samenwonenden.

In Wallonië wordt een “cheque habitat” toegekend voor leningen afgesloten vanaf 2016. Dit nieuwe systeem vervangt er de woonbonus. Het gaat om een belastingvermindering van maximaal 1.520€ voor wie een netto belastbaar inkomen heeft tot 21.000€. Het voordeel daalt naarmate het inkomen stijgt. Wie meer dan 81.000€ verdient komt niet meer in aanmerking voor het voordeel.

2015 vs. 2016

Bij tot 31 december 2015 gesloten overeenkomsten wordt voorgesteld de 'woonbonus' (en andere vroegere regelingen) te behouden, maar er worden wel enkele wijzigingen in aangebracht. De bovengrenzen zullen niet meer geïndexeerd worden en zullen, voor alle bestaande overeenkomsten, worden vastgesteld op die van 1 januari 2015. Daarnaast is de 'woonbonus', sinds 1 november 2015, beperkt tot de 'looptijd van de lening' opgevat als de looptijd van het laatste contract voor een hypothecaire lening of de laatste overeenkomst. Het is dus niet meer mogelijk de looptijd van het woonbonusvoordeel te verlengen door de aflossingsperiode van de lening langer te maken.

Overeenkomsten die werden gesloten vanaf 1 januari 2016 zullen vallen onder de regeling van de 'wooncheque' (chèque habitat). Het toegekende belastingvoordeel wordt op maat gemaakt, in de vorm van een belastingvermindering die in een belastingkrediet kan worden omgezet. De duur van het voordeel wordt bepaald op maximaal 20 jaar en het aantal belastingverminderingen (of belastingkredieten) waarop de belastingplichtige recht heeft, is vastgesteld op ten hoogste 20 verminderingen (of 'trekkingsrechten'). Het bedrag zal veranderen naargelang ieders inkomsten. Het ligt tussen € 755 (minimum) en € 1.520 (maximum). De twee ontvangen bedragen worden bij elkaar opgeteld om de cheque te berekenen. Bovendien wordt per aantal kinderen een forfaitair bedrag meegerekend. Elk kind ten laste van het koppel geeft recht op € 125 extra.

Berekeningswijze

De berekeningswijze is de volgende: 1.520 euro - (X x 1,275%) = de 'wooncheque'. Bedrag X wordt verkregen door € 21.000 van het netto belastbaar inkomen af te trekken. Onder de € 21.000 blijft het bedrag vastgesteld op € 1.520. Toch moet erop gewezen worden dat het niet op dezelfde manier zal worden toegekend gedurende deze periode. Het vermindert immers met 50% vanaf het 11e jaar.

Voordeel voor beveiligen tegen inbraak en brand

Om een woning te beveiligen tegen inbraak en brand krijgt men in het Brussels Gewest een belastingvermindering van 30% van de investering met een maximum van € 760. Deze belastingvermindering werd zowel door Vlaanderen als Wallonië geschrapt toen deze werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau.

Alleen in het Brusselse Gewest blijft de belastingvermindering (voorlopig) nog bestaan. Hieronder de lijst van investeringen waarvoor een belastingvermindering geldt:

  • inbraakvertragende gevelelementen (specifiek brandwerend glas, gepantserde deuren);
  • alarmsystemen;
  • camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem;
  • waterblussers;
  • brandwerende deuren.

De Waalse wooncheque (chèque habitat)

In Wallonië wordt een "wooncheque" toegekend om de burgers die een lening aangaan te helpen bij het verwerven van een woning. Deze regeling vervangt de "woonbonus". Dit is een belastingvermindering voor alle contracten die op of na 1 januari 2016 zijn ondertekend. Het doel van deze nieuwe regeling is de toegang tot eigendomsverwerving voor zoveel mogelijk huishoudens te bevorderen, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op huishoudens met een laag of middelgroot inkomen (degressief voordeel). Het toegekende belastingvoordeel wordt op maat gemaakt, in de vorm van een belastingvermindering die in een belastingkrediet kan worden omgezet. De duur van het voordeel wordt bepaald op maximaal 20 jaar en het aantal belastingverminderingen (of belastingkredieten) waarop de belastingplichtige recht heeft, is vastgesteld op ten hoogste 20 verminderingen (of trekkingsrechten).

Registratierechten (in Wallonië)

Vanaf 2018 zal Wallonië een vermindering van de registratierechten invoeren bij de verwerving van een eerste woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt (onder bepaalde voorwaarden). Dit is een vrijstelling van € 20.000 op de berekeningsbasis van de registratierechten. Merk ook op dat het tarief van 15% registratierechten voor de verwerving van een derde woning werd opgeheven. Het gaat om een terugkeer naar het tarief van 12,5%.

Btw

Bij renoveren of bouwen kunnen bepaalde btw-voordelen worden verkregen. Deze mogen niet verward worden met de fiscale aftrekmogelijkheden. Op het ogenblik bedraagt het btw-tarief bij nieuwbouw 21% Dat bij vernieuwbouw bedraagt 6%. Bij renovatie kan een tarief van 6% btw toegepast worden.

Nieuwbouw

Het btw-tarief bij nieuwbouw bedraagt 21%.

Vernieuwbouw

Het verlaagde btw-tarief van 6% kan toegepast worden wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe woning. Deze maatregel werd ingevoerd om het opwaarderen van leegstaande en verouderde gebouwen aan te moedigen. Opgelet: deze regeling is beperkt tot 32 welbepaalde stadsgebieden. Na voltooiing van de werken moet het gebouw (hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk) gebruikt worden als privéwoning. Om van het tarief van 6% te genieten, moet de klant ook een attest bezorgen aan de belastingadministratie, waarvan hij een kopie bezorgt aan de aannemer. Uit dit attest moet blijken dat alle formaliteiten vervuld zijn. Deze informatie moet ook op de factuur staan.

Hieronder in alfabetische volgorde de lijst van 32 gebieden waarin het btw-tarief van 6% kan worden toegepast bij vernieuwbouw: Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Dendermonde, Doornik, Elsene, Etterbeek, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Luik, Mechelen, Moeskroen, Namen, Oostende, Roeselare, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Ukkel, Verviers en Vorst.

De woning moet gelegen zijn in deze steden of in een van de deelgemeenten ervan.

Renovatie

Het btw-tarief bedraagt bij renovatie 21%, maar wordt soms verminderd tot 6%. Tot eind 2015 kon dit wanneer de woning 5 jaar of ouder was. Sinds 2016 moet de woning ouder zijn dan 10 jaar om voor het tarief van 6% in aanmerking te komen. Andere voorwaarden die moeten worden nageleefd:

  • De handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben. Reinigingswerken zijn uitgesloten.
  • Na renovatie moet het gebouw (hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk) gebruikt worden als privéwoning.
  • De klant moet een attest overmaken aan de aannemer waarop vermeld staat dat aan de voorwaarden is voldaan. Deze informatie moet ook op de factuur staan.