Sluiten

10 Gouden tips van Confederatie Bouw

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

1. TREF DE NODIGE VOORBEREIDING VOOR UW PROJECT

Vooraleer u een contract afsluit met een aannemer is het belangrijk dat u zich grondig informeert, uw project zo goed mogelijk omschrijft zodat het overeenstemt met uw wensen en u laat begeleiden bij de realisatie ervan. Als voor uw project een omgevingsvergunning vereist is, dan zal de architect u zeker helpen. Ook in de andere gevallen kan de architect u bijstaan bij welke voorzieningen dienen te worden getroffen, over welk budget u dient te beschikken en of u hiervoor o.m. een beroep moet of kan doen op een lening en/of premies, etc.

Neem vervolgens de nodige tijd om een aannemer te zoeken en beslis niet te overhaast. Bezoek zijn website, bekijk recent uitgevoerde werken of vraag aan bestaande klanten of ze tevreden zijn. Mond-tot-mondreclame werkt vaak ook zeer goed. De leden van de Confederatie Bouw vind je op de website www.buildyourhome.be. Als u met een architect werkt, dan zal hij u ook zeker kunnen adviseren bij het zoeken naar de juiste en betrouwbare aannemer.

2. CONTROLEER DE AANNEMER MET WIE U WIL SAMENWERKEN

U kan een aantal dingen zelf controleren. Ga na of uw aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via de portaalwebsite www.checkinhoudingsplicht.be. Bij de aannemers op Build Your Home gebeurt deze controle automatisch. Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd.

Weet dat de Confederatie Bouw diverse attesten heeft ontwikkeld die het vakmanschap en de ernst als aannemer bevestigen, zoals o.m. een attest van lidmaatschap ( met inbegrip van de beroepsfederatie), een erkenningsattest en een attest met de activiteiten en beroepsbekwaamheden. Vraag uw aannemer naar deze attesten; het zal uw vertrouwen vergroten en een goede samenwerking stimuleren.

3.  SCHENK VOLDOENDE AANDACHT AAN DE INHOUD VAN DE OFFERTE EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte kan u al heel wat kopzorgen besparen, omdat zo duidelijk is wat u van de aannemer mag verwachten. Lees ook aandachtig de algemene voorwaarden die bij de offerte worden toegevoegd. Aarzel niet om uitleg te vragen aan de aannemer.

Houdt er rekening mee dat vanaf het moment dat de offerte en dus het contract ondertekend is, dit bindend is en beide partijen zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Zowel de aannemer als u moeten dan alles in het werk stellen om aan de voorwaarden van het contract te voldoen.  Wijzigingen kunnen nog wel plaatsvinden mits akkoord van partijen maar wees er bewust van dat  er een impact kan zijn op de prijs en de planning. Vandaar het belang van een grondige en realistische offerte in functie van de aard van de werken.

4. VRAAG MEER DAN EEN OFFERTE EN KIES VOOR DE JUISTE PRIJS-KWALITEIT

Het is aangewezen om meer dan één offerte te vragen. In principe is de aannemer niet verplicht om een offerte op te maken, maar elke partij heeft er belang bij omdat goede afspraken maken goede vrienden maken. De opmaak van de offerte hoeft ook niet gratis zijn, bijvoorbeeld omdat er al belangrijk studiewerk in de offerte wordt gestoken. Weet dan dat de aannemer u vooraleer zijn offerte op te stellen duidelijk moet informeren over het feit dat u daarvoor zal moeten betalen.

Meerdere offertes laten u als consument toe te vergelijken en weloverwogen te kunnen kiezen voor de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen. Een scherpe prijs zegt in ieder geval niet alles.

Hou rekening met eventuele niet voorziene meerwerken en/of wijzigingen waaraan eveneens een prijskaartje hangt. Neem zeker ook andere criteria in beschouwing zoals de kwaliteit van de materialen die gebruikt worden, uitvoeringstermijn, de oplevering van de werken, algemene voorwaarden, etc. Vraag tenslotte een aantal referenties van gelijkaardige werken op en kies voor een aannemer die voldoende aandacht besteedt aan veilig werken. Kwaliteitslabels zoals de ondertekening van het Charter van de Woningbouwers of Construction Quality kunnen zeker ook meespelen in uw eindkeuze.

5. LAAT U GOED VERZEKEREN

Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn en om dienstverleners te kiezen die het ook goed zijn. Contacteer uw aanemer of doe beroep op uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar om te bespreken welke verzekeringen aangewezen zijn voor uw project, zoals de Alle Bouwplaatsrisico’s - verzekering.

Het is ook zo dat de aannemer in sommige gevallen verplicht is zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkgeid. Deze verzekering is alleen van toepassing op de verwezenlijking van de gesloten ruwbouw van een woning en dekt de risico’s die onder de 10-jarige aansprakelijkheid voor de gesloten ruwbouw vallen, namelijk de rsico’s verbonden aan de soliditeit, stabiliteit en de waterdichtheid van de woning wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

6. VOORSCHOTTEN MOGEN NIET ONREDELIJK ZIJN EN HET IS AANGEWEZEN OM TE BETALEN NAARGELANG DE WERKEN VORDEREN

Voorschotten zijn zeer gebruikelijk bij bouwprojecten en mogen ook gevraagd worden door de aannmer. Vaak moet een aannemer immers ook op voorhand materiaal aankopen, dus het voorschot dient doorgaans om de prefinancieringskost te dekken. Een voorschot van 20 à 30% is dus zeker normaal (met uitzondering van de Wet-Breyne (“de woningbouwwet »), waar om een maximumvoorschot van 5% mag verzocht worden.  

Hogere voorschotten dan 20 of 30% kunnen in bepaalde gevallen  ook gerechtvaardigd zijn, zoniet zijn ze onredelijk. Bij grotere werkzaamheden van een bepaalde duur betaal je het best naargelang de werken vorderen.

7. BIJ CASHBETALING REKENING HOUDEN MET DE WETTELIJKE REGELS

Tracht zoveel mogelijk betaling in cash te vermijden, maar doe je het toch, eis dan een bewijs van betaling. Let op voor cashbetaling van  grote bedragen.

De hoeveelheid contant geld is hoe dan ook begrensd door de wetgeving. Is de prijs van de uit te voeren werken gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mag maximum 3.000 euro cash betaald worden aan de aannemer, met uitzondering van de aankoop van een onroerend goed, waarbij helemaal niets contant betaald mag worden. Indien je deze regelgeving niet naleeft, dan riskeer je fikse boetes.

8. VRAAG EEN FACTUUR EN LET OP VOOR FACTUURFRAUDE

Als je werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. Voor sommige premies of belastingverminderingen is een factuur trouwens noodzakelijk. Bovendien geeft een factuur een goed overzicht van de verrichte werken., hetgeen nuttig kan zijn bij zoeken naar een oplmossing bij eventuele conflicten.

Consumenten zijn ook regelmatig het slachtoffer van factuurfraude bestaande uit het laten veranderen van het rekeningnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd of de leverancier. De oplichters nemen de identiteit aan van de aannemer of leverancier in kwestie en verzoeken om de betaling van een factuur. Tracht betaling op de rekening van oplichters te vermijden door steeds te controleren of het rekeningnummer waarop je betaalt wel overeenstemt met het rekeningnummer van uw aannemer zoals vermeld in het contract of aanvaarde offerte.

9. INFORMEER JE OVER DE WET-BREYNE

Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of je onder de Wet-Breyne valt. Deze wet biedt bijzondere bescherming aan bouwheer op verschillende aspecten, zoals de uitvoeringstermijn, de totaalprijs, de garanties, de betalingsmodaliteiten,....

De Confederatie Bouw biedt voor haar leden een modelovereenkomst aan dat conform is met de Wet Breyne en de belangen van alle partijen op evenwichtige wijze weerspiegelt. Vraag aan uw aannemer om deze modelovereenkomst te gebruiken.

10. COMMUNICEER EN OVERLEG IN GEVAL VAN CONFLICT

Een rechtszaak wilt iedereen liever vermijden. Communiceer en overleg daarom in geval van conflict zodat een minnelijke oplossing kan worden gevonden waarin beide partijen zich kunnen terugvinden. Een aannemer kan immers een eventuele fout zelf nog rechtzetten, wat in de praktijk ook vaak gebeurt. Voor onafhankelijk technisch advies kan u terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw of u kan uw aannemer suggereren om het WTCB ( Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) te contacteren.